top of page
LEEN/ VERVANGFIETSEN VOORWAARDEN

Leen/ vervangfiets voorwaarden     

 

Aan personen jonger dan 18 jaar die niet vergezeld zijn door een ouder, voogd of volwassen begeleider wordt geen vervangfiets meegegeven. De klant dient bij aanmelding zijn naam, nummer van identiteitsbewijs, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer mee te delen. De klant is verplicht om elke wijziging onmiddellijk aan Re-cycle Comm. V. te melden. 

 

De klant vergewist zich vooraf van de goede staat van de vervangfiets die wettelijk in orde is. Eventuele opmerkingen worden genoteerd op de overeenkomst voor vervang/ huurfiets.

 

De fiets blijft steeds eigendom van Re-cycle Comm. V.. Doorverkopen, onderverhuren of onderling wisselen is verboden. De klant is steeds persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van de voorwaarden, ook indien een derde gebruik maakt van de fiets. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig terugbezorgen van de fiets. 

 

Bij het uitlenen of afhalen van de fietsen en toebehoren wordt een overeenkomst in 2 exemplaren ingevuld en een waarborg gegeven zoals beschreven in de overeenkomst. De klant verbindt zich ertoe de fiets op het einde van de overeengekomen periode in dezelfde staat terug te bezorgen. Bij het inleveren van de fiets(en) wordt de waarborg terugbetaald na een technische controle en voor zover geen schade wordt vastgesteld. Bij beschadigingen of defecten die niet te wijten zijn aan normale slijtage wordt de waarborg voor het bedrag van de schade ingehouden volgens volgende niet limitatief tarief: buitenband gescheurd: 20 euro, slag in wiel 10 euro, wiel gebroken 60 euro, spaken los 6.50 euro per spaak, zadel stuk 20 euro, vork opgestuikt 150 euro, pedaal stuk 12.50 euro, kader gebroken 200 euro, stuur gebroken 38 euro, handvat weg 5 euro per handvat, kettingkast gescheurd 20 euro, beschadigd spatbord 20 euro, licht stuk 25 euro, binnenband 6 euro, fietsbel weg 5 euro.

Indien het bedrag van de schade groter is dan de waarborgsom, dient de klant dit bijkomende bedrag onmiddellijk te vereffenen. Dit wordt genoteerd op de overeenkomst. De klant is gehouden elk schadegeval of ongeval onmiddellijk te melden aan R-cycle Comm.V., dit ten laatste bij inlevering van de fiets(en).

 

De waarborg voor de vervangfiets dient vooraf betaald te worden en dient als verworven beschouwd. De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor het materiaal, zowel bij ongeval, beschadiging, overtredingen als diefstal. Bij diefstal van de vervangfiets  dient de klant onmiddellijk 295 euro te betalen aan de ontlener voor een trekkingfiets of stadsfiets. De klant verbindt er zich toe bij diefstal onmiddellijk aangifte te doen bij de politie.

 

De ontlener Re- Cycle Comm.V. is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en eventuele schade, ook niet als deze veroorzaakt worden door de staat van de fiets.

 

Bij inlevering van de fiets(en) dient de klant de overeenkomst voor te leggen. De fietsen dienen uiterlijk op de aangegeven datum te worden ingeleverd bij de ontlener. Indien de fiets(en) niet tijdig ingeleverd worden, is er huurgeld verschuldigd per gehuurde fiets. Een begonnen dag wordt in rekening gebracht als een volledige dag.

 

Bij afhaling van de eigen fiets van de klant dient de vervangfiets in propere staat ingeleverd te worden, zoniet wordt er 30€ voor de reiniging aangerekend. Inden de klant de vervangfiets niet bij heeft, heeft Re-cycle Comm.V. het recht de eigen fiets van de klant in te houden totdat de klant de vervangfiets aanbiedt.

 

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn exclusief bevoegd voor eventuele geschillen. Bij niet-tijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten van 12% evenals een schadevergoeding van 10% (met een minimum van 75 euro) verschuldigd.

Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de klant zich automatisch akkoord met de algemene voorwaarden voor vervang/ huurfiets.

bottom of page