top of page
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN         

 

Alle diensten van Re-cycle Comm.V. (zowel verkoop, onderhoud, herstelling, opmeting en afstelling) zijn uitsluitend onderworpen aan de hierna volgende algemene voorwaarden.  Ieder klant die een beroep doet op de diensten van Re-cycle Comm.V. wordt verondersteld in te stemmen met deze voorwaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan de zijne.  Afwijkingen hierop kunnen enkel mits schriftelijk akkoord van Re-cycle Comm.V.. Bestellingen kunnen door de koper niet gewijzigd  of geannulleerd worden, tenzij met schriftelijk akkoord van Re-cycle Comm.V.  Re-cycle Comm.V. behoudt zich het recht voor om een annuleringsvergoeding van 30% door te rekenen aan de klant.

Re-cycle Comm.V. behoudt zich het recht voor om gebeurlijke prijsverhogingen bij de leveranciers of loonstijgingen automatisch door te rekenen aan de klant.

Levertijden worden louter ter  informatie verstrekt en zijn indicatief.  Gebeurlijke vertragingen in de levering van prestaties of goederen, van welke aard ook (overmacht of niet), kunnen nooit aanleiding geven tot enige annulering, uitstel van betaling, schadevergoeding of prijsvermindering.

De inontvangstneming  van goederen, door de koper of zijn aangestelde, geldt als algemeen akkoord en aanvaarding.  Klachten omtrent beweerde zichtbare gebreken worden als niet ontvankelijk beschouwd, behoudens schriftelijke vermelding en voorbehoud op de ontvangstbon.  Eventuele andere klachten dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid schriftelijk gemeld te worden binnen acht dagen na levering.  Het indienen van een klacht kan nooit worden gebruikt als voorwendsel voor de niet of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur.  Op nieuwe goederen wordt de gebruikelijke verkoopsgarantie van de producent verleend.  Re-cycle Comm.V.  kan nooit gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding die de herstel- of verkoopsprijs te boven gaat.

Goederen die ter herstelling worden binnengebracht dienen uiterlijk 8 dagen na de opgegeven datum van afwerking/ klaarmelding afgehaald te worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zoniet wordt er staangeld aangerekend.  Bij gebreke hieraan wordt de klant verondersteld, 4 weken na klaarmelding afstand te doen van zijn goederen en uitdrukkelijk Re-cycle Comm.V. te machtigen om deze te verkopen en om de koopprijs te verrekenen  met de verichtte herstelllingskosten.  Ingeval het saldo negatief is blijft de klant volledig aansprakelijk tegenover Re-cycle Comm.V. voor het verschil, alsmede alle bijkomende kosten hieruit voortvloeiend.

Alle rekeningen en facturen van Re-cycle Comm.V. zijn contant d.i. ten laatste bij ontvangst betaalbaar op de firma of haar bankinstelling.   Intresten aan 1% per kalendermaand lopen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag der facturen.  Tevens is de klant dan een forfaitaire schadevegoeding van 10% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 25Euro verschuldigd, onverminderd de vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade.

Alle geleverde goederen en prestaties blijvende exclusieve eigendom van Re-cycle Comm.V. tot de volledige betaling ervan.  De koper verbindt er zicht toe , zich vooraf niet van de goederen te ontdoen.

Elk geschil m.b.t. het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst of van overeenkomsten daaruit afgeleid, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten (afhankelijk van de keuze van Re-cycle Comm.V.) van het gerechtelijke arrondissement Leuven behoren.

Garantie:

Garantie dient steeds door de constructeur of leverancier van onderdelen/fietsen aanvaard te worden. Zonder deze goedkeuring kan er geen terugbetaling van Re-cycle gevraagd worden. Elk garantiegeval zal dus eerst afgerekend worden aan Re-cycle voor afhaling van het onderdeel of uw herstele fiets en nadien aangevraagd worden bij de desbetreffende constructeur/ leverancier, tenzij schriftelijk vooraf goedgekeurd. Bij aanvaarding van uw aanvraag tot terugbetaling zal Re-cycle het tegoed terugstorten.

bottom of page